Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 133 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Niemi, Vetikonkatu 16, tontin jakaminen, asemakaava nro 8840 

TRE:4263/10.02.01/2020

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa, puh. 044 4863 497, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 4.3.2021 päivätyn ja 19.4.2021 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8840. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. 

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8840 

Diaarinumero: TRE: 4263/10.02.01/2020

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus

kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa

Asemakaavan tavoitteena on jakaa Niemen kaupunginosassa osoitteessa Vetikonkatu 16 oleva noin 1628 neliömetrin erillispientalotontti kahdeksi erillispientalojen tontiksi. Uudet tontit ovat kooltaan n. 809 m2 ja n. 818 m2. Molemmille tonteille osoitetaan rakennusoikeutta asuinpientalon rakentamista varten 180 kerrosneliömetriä (jatkossa k-m2) ja talousrakennusta varten 30 k-m2. Suunnittelualueen rakennusoikeus kasvaa kaavamuutoksen johdosta 178 k-m2. Uusi tonttitehokkuus e (rakennusoikeus kerrosneliömetreinä jaettuna tontin pinta-alalla) on noin 0,26.

Kaavamuutos tehostaa alueen maankäyttöä ja vastaa tontin omistajan laatimaa aloitetta. Rakentaminen on tavanomaista pientalorakentamista, eikä vaikuta heikentävästi alueen viihtyisyyteen. Kyseessä on rakennettuun ympäristöön liittyvä, suppeaa aluetta koskeva asemakaavan muutos, jolla ei ole lähiympäristöä laajempia ympäristövaikutuksia. Kaava-alueella ei ole tiedossa suojeltavia luontokohteita. Yksittäisen tontin asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia luonnonympäristöön. Asemakaavan muutos tiivistää vähäisesti yhdyskuntarakennetta. Rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan kunnallistekniikkaan sekä katuverkkoon. Asemakaavalla mahdollistetaan pientalojen uudisrakentaminen tontille, mikä lisää paikallisesti pientaloalueen tiiviyttä. Muutos on vähäinen, eikä muuta alueen luonnetta tai kulttuurihistoriallista arvoa.

Kaavan valmisteluaineistosta saatiin kolme viranomaiskommenttia ja kaksi asukasmielipidettä. Kahdessa viranomaiskommentissa todettiin, ettei ole kommentoitavaa. Ympäristöterveydensuojelun kommentissa kiinnitettiin huomiota pientalojen tulisijojen pienhiukkaspäästöihin. Uusilla pientaloilla, joihin rakennetaan puulämmitteisiä tulisijoja, tulisi olla asianmukaiset tilat kuivien polttopuiden säilytystä varten. Terveydensuojeluviranomainen suosittelee asianmukaisen puuvaraston rakentamista kiinteistöille, joissa on puulämmitteinen tulisija tai kattila. Kaavaehdotukseen ei kommentin johdosta tehty muutoksia.

Molemmissa asukasmielipiteissä kiinnitettiin huomio uudelle tontille johtavan ajoväylän sijaintiin. Vetikonkatu 16 länsipuolella oleva Vetikonkatu 14 kiinteistö esitti, että ajoväylä sijoitettaisiin suunnittelualueen itälaidalle ja itäpuolella oleva Vetikonkatu 18 kiinteistö esitti, että ajoväylä sijoitettaisiin suunnittelualueen länsipuolelle. Suunnittelualueen länsipuolella olevan Vetikonkatu 14 länsipuolella oleva tontti on jo aiemmin jaettu kahtia. Siellä ajoväylä sijaitsee Vetikonkatu 14 rajan vieressä. Mikäli tämän suunnittelualueen ajoväylä myös sijaitsisi Vetikonkatu 14 rajan tuntumassa, se olisi kaavoituksen näkemyksen mukaan kohtuutonta. Vetikonkatu 18 toisella puolella on kapea puisto ja pyörätie eli sinne ei todennäköisesti ole tulossa ajoväylää ilman merkittävää asemakaavanmuutosta.

Valmisteluaineistossa ajoväylä oli sijoitettuna suunnittelualueen itälaidalle, jossa se edellä mainituista syistä myös kaavaehdotuksessa sijaitsee. Kaavaan on lisätty määräys pensasaidan istuttamisesta uuden tontin ja Vetikonkatu 18 väliselle rajalle ja leikkauksista ja täytöistä syntyvien luiskien peittämisestä maakerroksilla ja istuttamisesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8840 (päivätty 4.3.2021, tarkistettu 19.4.2021) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)