Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 140 Härmälän alueen katusaneeraussuunnitelmia, Härmälä 

TRE:1517/10.03.02/2021

Valmistelija

  • Sivenius Jouni, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Katuinsinööri Pasi Palmu, puh. 040 801 6812, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Seuraavista kaduista on laadittu katusuunnitelmat Härmälän kaupunginosassa:

Heiskalankatu, suunnitelmanumero 1/21381

Koelentäjänkatu, suunnitelmanumero 1/21382

Pilotinkatu, väli Lepolantiestä länteen, suunnitelmanumero 1/21383

Pilotinpolku, suunnitelmanumero 1/21384

Katusuunnitelmat on laadittu ko. katujen saneeraamista varten. Huonokuntoiset kadut perustetaan ja päällystetään uudelleen sekä kuivatusta parannetaan. Katusuunnitelmissa on esitetty mm. katujen sijainti, poikkileikkaus, korkeusasema, pintamateriaalit, valaistus sekä pintavesien kuivatus.

Alla kerrottu tarkemmin katusuunnitelmista kaduittain:

Heiskalankatu

Asfalttibetonipäällysteiseksi suunnitellun ajoradan pituus on noin 360 metriä. Katusuunnitelman mukaan ajoradan leveys on 6,0 metriä katuosuudella Ilmailunkatu – Koelentäjänkatu. Ko. katuosuudella on ajoradan länsipuolella ajoradasta reunakivellä erotettu 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Ajoradan leveys on 5,5 metriä katuosuudella Koelentäjänkadusta länteen. Ko. katuosuudella ajoradan toisella reunalla on reunakivi ja toisella reunalla avo-oja.

Katusuunnitelman mukaan Heiskalankadulle on suunniteltu Ilmailunkadun suuntaisen pyöräilyn pääreitin kohdalla ajoradan ylittävä korotettu suojatie.

Koelentäjänkatu

Asfalttibetonipäällysteiseksi suunnitellun ajoradan pituus on noin 440 metriä. Katusuunnitelman mukaan ajoradan leveys on 5,5 metriä. Ajoradan toisella reunalla on reunakivi ja toisella reunalla on avo-oja.

Pilotinkatu, väli Lepolantiestä länteen

Asfalttibetonipäällysteiseksi suunnitellun katuosuuden ajoradan pituus on noin 410 metriä. Katusuunnitelman mukaan ajoradan leveys on 6,0 metriä katuosuudella Lepolantie – Koelentäjänkatu ja 5,5 metriä katuosuudella Koelentäjänkadusta länteen. Katuosuudella Lepolantie – Koelentäjänkatu ajoradan molemmin puolin on reunakivi ja katuosuudella Koelentäjänkadusta länteen ajoradan toisella puolella on reunakivi ja toisella puolella avo-oja.

Pilotinpolku

Asemakaavan mukaan Pilotinpolku jakautuu kahteen erilaiseen osaan. Toinen osa on normaalin ajoneuvoliikenteen tarpeita varten ja toinen osa kevyen liikenteen väylää varten. Tätä kevyen liikenteen väyläosaa voidaan käyttää myös tonteille ajoon.

Katusuunnitelman mukaan asfalttibetonipäällysteiseksi suunnitellun ajoradan pituus on noin 100 metriä ja ajoradan leveys on 5,5. Ajoradan päätteeseen on suunniteltu kääntöpaikka. Ajoradan toisella puolella on reunakivi ja toisella puolella on avo-oja. Katusuunnitelman mukaan kevyen liikenteen väyläosuuden pituus on noin 80 metriä. Asfalttibetonipäällysteisen kevyen liikenteen väylän leveys on 3,0 metriä.

Katujen pintavedet johdetaan pääsääntöisesti pinnan kallistusten sekä katujen sivuojien avulla hulevesiviemäriin ja osittain pinnan kallistusten ja reunakivien avulla hulevesiviemäriin.

Katujen saneeraamisen yhteydessä uusitaan myös alueen katuvalaistus.

Kohteet sisältyvät kaupunkiympäristön palvelualueen kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan sekä vuoden 2022 alustavaan vuosisuunnitelmaan.

Katujen kokonaiskustannusarvio on noin 1 164 000 euroa, joka jakaantuu kohdekohtaisesti seuraavasti:

Heiskalankatu                     378 000 euroa

Koelentäjänkatu                  300 000 euroa

Pilotinkatu                           357 000 euroa

Pilotinpolku                         129 000 euroa

Katusuunnitelmaehdotukset olivat julkisesti nähtävillä 13.03. – 01.04.2021. Katusuunnitelmaehdotuksia vastaan jätettiin kolme muistutusta.

Muistutus (A):

Muistutuksen laatija epäilee muistutuksessaan, että katusuunnitelmien poikkileikkauksissa olisi virheellisyyttä, koska kadut eivät ole nykyisin sitä mitä suunnitelma kertoo. Toisaalta hän pohtii, että onko katualueeseen tulossa joitain asemakaavallisia muutoksia.

Muistuttaja lisäksi pohtii katusuunnitelmassa Koelentäjänkadulle esitettyä reunakiven tarpeellisuutta.

Lisäksi muistuttaja kertoo muistutuksessaan Koelentäjänkatuun liittyen kadun pintavesiin liittyvistä ongelmista.

Vastine:

Katusuunnitelmissa on esitetty vain tulevia katuihin liittyviä poikkileikkauksia ja niissä ei ole virheellistä infoa. Katusuunnittelua on tehty nykyisen asemakaavan mukaisille katualueille, eikä asemakaavaan olla tekemässä tässä yhteydessä muutoksia. Katusuunnitelmien mukaisia toimenpiteitä on osoitettu vain nykyisille katualueille.

Koelentäjänkadulle, kuten alueen muillekin kaduille, on katusuunnitelmissa esitetty poikkileikkaus, joka sisältää ajoradan toiselle puolelle reunakiven. Näin tälle alueelle saadaan yhtenäinen ja kaupunkimainen ilme.

Alueen katusuunnitteluun on sisältynyt katujen pintavesien ohjailun suunnittelu. Katujen tasaus, sivukaltevuudet ja avo-ojat on suunniteltu kokonaan uudelleen siten, että pintavedet ohjautuisivat nykyistä paremmin hulevesiviemäreihin.

Muistutus (B):

Muistutuksen laatija esittää muistutuksessaan, että nykyisiä Pilotinkadun ja Heiskalankadun kevyen liikenteen väyliä ei saa poistaa katusaneerausten yhteydessä. Muistuttaja esittää, että vähintäänkin nykyisen käytävät tulee säilyttää ja perustelee asiaansa liikenneturvallisuudella.

Muistuttaja esittää lisäksi, että Koelentäjänkadun ajoradan leveyttä ei saisi nykyisestä kaventaa. Ajoradan kaventaminen vaikeuttaisi tarpeettomasti kadunvarsipysäköintiä.

Muistuttajan mielestä katusuunnitelmassa on virheellisesti esitetty Koelentäjänkatuun liittyen reunakiviä. Muistuttaja esittää, että tonttien jalankulkuyhteyksienkin kohdille esitetään katusuunnitelmiin reunakiven alennukset. Toisaalta muistuttajan mielestä esitetyt reunakivet ovat tarpeettomat ja hankaloittavat tarpeettomasti alueen katujen kunnossapitoa ja yleistä liikkumista.

Muistuttaja esittää, että katusuunnitelmat palautetaan valmisteluun em. syistä.

Vastine:

Pilotinkadun ja Heiskalankadun osalta katusuunnittelun lähtökohta on ollut, että nykyisen kaltaisia kapeita jalkakäytäviä ei ole aiheellista olla jatkossa ajoradan molemmin puolin. Nykymuodossaan ne eivät vastaa mitoitukseltaan nykypäivän suunnitteluohjeita ja ovat kunnossapidollisesti hankalan levyisiä. Ko. alueen asukkaiden ja jalankulkijoiden määrää on laskettu ja tultu siihen johtopäätökseen, että näillä kaduilla ei ole tarpeen olla lainkaan jalkakäytäviä. Jalankulun ja pyöräilyn nykyisten suunnitteluohjeiden mukaan ko. alueen liikennemäärien (jalankulkijat, pyöräilijät ja ajoneuvot) mukaan kyseisillä kaduilla ei tarvitse olla lainkaan jalkakäytäviä eli kaikki liikenne tapahtuu ajoradalla. Tämä on ollut näiden katusuunnitelmien suunnittelun lähtökohta. Valtaosalla Tampereen kaupungin katuverkolla pientalojen kaduilla ei ole lainkaan erillistä jalkakäytävää, joten siitäkin lähtökohdasta katusuunnitelmien mukainen ratkaisu ei ole mitenkään poikkeuksellinen.

Katusuunnitelmassa esitetty ajoradan leveys Koelentäjänkadulle ei oleellisesti poikkea siitä mitä se on nykyisinkin. Katusuunnitelman mukainen 5,5 metrin leveys ajoradalle on tyypillinen leveys pientaloalueen kaduille. Tuo leveys mahdollistaa myös kadunvarsipysäköinnin.

Katusuunnitelmassa on esitetty vain tuleva tilanne ajoradan reunakivien suhteen. Katusuunnitelman mukainen reunakiviratkaisu kaikille alueen kaduille antaa kaduille yhtenäisen ja kaupunkimaisen ilmeen. Reunakiven alennuksia ei ole tapana tehdä ainoastaan jalankulun tarpeisiin tonteille tehtyjen tonttiliittymien kohdille. Usein nämä ovat melko kapeita käytäviä eli reunakiven alennukset olisivat hyvin lyhyitä ja jos näidenkin kohtien kohdalla reunakivi alennettaisiin, niin silloin reunakivinäkymästä tulisi kokonaisuutena kovin levoton kun ajoneuvoliittymienkin kohdilla reunakiven alennuksen huomioidaan. Esteetön kulku tonteille on joka tapauksessa aina olemassa kunkin tontin ajoneuvoliittymän kautta.

Katusuunnitelmia ei ole aiheellista palauttaa valmisteluun.

Muistutus (C):

Muistutuksen laatija esittää muistutuksessaan, että Ilmailunkadun ylittämiseen liittyen tarvitaan lisää opastusta ja toimenpiteitä pyöräilijöille.

Vastine:

Katusuunnitelmaa on muutettu siten, että Ilmailunkadun eteläpuoliselle kevyen liikenteen väylälle on lisätty ajoratamaalauksen avulla pyöräilijöitä koskeva kääntymisopastus. Tämä vahvistaa suunnitelman mukaista liikennemerkein tehtyä opastusta ja auttaa etelästä kohti Ilmailunkatua ja ko. aluetta lähestyviä pyöräilijöitä oikealle reitille.

Ilmailunkadun ylitykseen liittyviä muistuttajan esittämiä ohjausviivoja ei ole kuitenkaan aiheellista tähän kohteeseen tehdä. Ohjausviivat saattaisivat aiheuttaa virheellisen käsityksen väistämisvelvollisuudesta kyseisessä kadunylityskohdassa. Ohjausviivoja voidaan käyttää vain liikennevalo-ohjatuissa liittymissä. Ilmailunkadun eteläpuolelle ei myöskään ole tarpeellista laittaa pyöräilijöitä varten väistämisvelvollisuudesta kertovaa liikennemerkkiä, koska pyöräilijät ovat muutoinkin väistämisvelvollisia Ilmailunkadun ajoneuvoliikenteeseen nähden ja koska em. ohjausviivoja ei ko. katuliittymään ole tulossa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Alla mainitut katusuunnitelmat

Heiskalankatu, suunnitelmanumero 1/21381

Koelentäjänkatu, suunnitelmanumero 1/21382

Pilotinkatu, väli Lepolantiestä länteen, suunnitelmanumero 1/21383

Pilotinpolku, suunnitelmanumero 1/21384

hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksista huolimatta seuraavin muutoksin: Ilmailunkadun ylittävien pyöräilijöiden opastusta on parannettu ajoratamerkinnöillä.

Maankäyttö ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Muistuttajat, Pasi Palmu, Olli Halme, Leena Tala

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.