Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 139 Kalevan puistotien pyörätien ja jalkakäytävän katusuunnitelma välillä Teiskontie – Kaskitie, Liisankallio 

TRE:1784/10.03.02/2021

Valmistelija

  • Sivenius Jouni, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Katuinsinööri Petri Keivaara, puh. 050 382 6459, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kalevan puistotien pyörätien ja jalkakäytävän katusuunnitelma numero 1/21357 välillä Teiskontie – Kaskitie kaupunginosassa XX/Liisankallio. 

Kalevan puistotien katusuunnitelma on laadittu nykyisen pyörätien ja jalkakäytävän laatutason parantamiseksi. Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä muutetaan erotelluksi väyläksi ja sen kokonaisleveys on 4,45 – 5,00 metriä. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun väylän pituus on noin 220 m. Pyörätien ja jalkakäytävän korkeusasema pysyy pääosin ennallaan. Kadun pinta- ja perusvedet johdetaan hulevesiviemäreihin.

Nykyinen Kalevanaukion ajorata on katusuunnitelmassa kavennettu yksikaistaiseksi. Kaskitien ja Kalevanaukion liittymästä poistetaan liikennevalot ja Kaskitien ylittävä suojatie muutetaan korotetuksi.

Kohteessa siirretään kaksi katuvalaisinta.

Kalevan puistotien pyörätien ja jalkakäytävän rakentamistyöt sisältyyvät Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan.

Kohteen kustannusarvio on yhteensä noin 100 000 euroa.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 18.3. – 1.4.2021. Katusuunnitelmaehdotusta vastaan on tehty yksi muistutus.

Muistutus                               

Muistutuksessa huomautetaan, että katusuunnitelmassa pyörätien leveys 2,25 – 2,50 metriä ei ole riittävä näillä käyttäjämäärillä. Sammonaukion ja Sampolan pihan suunnitelmissa pyörätien ja jalkakäytävän kokonaisleveydeksi on merkitty 5,0 metriä.

Muistutuksessa esitetään myös, että Kalevanaukion edusta rauhoitetaan kokonaan moottoriajoneuvoliikenteeltä ja se ohjataan kulkemaan Kalevan puistotien, Salhokankadun ja Viinikankadun liittymän kautta. Ratkaisu tekisi Kalevanaukiosta liikenteellisesti selkeämmän ja parempien näkemäalueiden johdosta turvallisemman nykytilanteeseen nähden.

Lisäksi muistutuksessa esitetään, että Kaskitien länsipään yksisuuntaisella ajoradan osuudella sallitaan vastavirtapyöräily tai vaihtoehtoisesti vastaavan kohdan jalkakäytävä muutetaan yhdistetyksi pyörätieksi ja jalkakäytäväksi. Tällöin Sampolan pihasta pääsisi polkupyörällä sujuvasti Kaskitien kautta Kalevan puistotielle.

Muistutuksessa pyydetään myös kiinnittämään erityishuomiota lumitilojen riittävyyteen ja sulamisvesien poisjohtamiseen väylältä. Lisäksi muistutuksessa pidetään tärkeänä yhteyksien merkitsemistä Sampolan kirjaston pyörätelineille.

Vastine

Kalevan puistotien pyörätien ja jalkakäytävän kokonaisleveys katusuunnitelmassa on noin 5,0 metriä kiviraidat mukaan lukien, josta pyörätien leveys on pääosin 2,5 metriä, joka on suunnitteluohjeiden ja Tampereen kaupungin käytäntöjen mukainen. Lähteenkadun liittymän suojatien kohdalle on suunniteltu odotustila, jonka vuoksi pyörätien leveys on lyhyellä matkalla 2,25 metriä. Vanhojen katupuiden säilyttämisen vuoksi katualueella ei ole tilaa leveämmälle pyörätielle ja jalkakäytävälle, eikä Sampolan pihan toiminnot mahdollista väylän levittämistä enempää tontin puolelle.

Tulevaisuudessa Kalevan puistotien, Salhojankadun ja Viinikankadun liittymäjärjestelyt ovat mahdollisesti muuttumassa ja sen suunnittelun yhteydessä tarkastellaan myös Kalevanaukion ratkaisuja moottoriajoneuvoliikenteen osalta. Tässä vaiheessa on järkevää säilyttää Kalevanaukion ajoradan ratkaisut nykyisellään.

Kaskitiellä on suhteellisen pienet liikennemäärät ja kadun länsipään yksisuuntaisen ajoradan osuudella on järkevää sallia vastavirtapyöräily. Tämä mahdollistaa sujuvan polkupyöräily-yhteyden Sampolan pihasta Kaskitien kautta Kalevan puistotielle. Kaskitiellä on pyöräilijän paikka ajoradalla, eikä ole aihellista muuttaa lyhyellä matkalla jalkakäytävää yhdistetyksi pyörätieksi ja jalkakäytäväksi.

Kalevan puistotien välikaista toimii hyvänä lumitilana ja sivukallistusten avulla sinne ohjataan myös pyörätien ja jalkakäytävän pintavedet. Katualueille ei tehdä mitään viitoituksia tai merkintöjä osoittamaan tonttien sisäisiä pyörätelineitä. Tarvittaessa tontilla hoidetaan tällaiset käyttäjien ohjaamiset.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Kalevan puistotien pyörätien ja jalkakäytävän katusuunnitelma numero 1/21357 välillä Teiskontie – Kaskitie hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksesta huolimatta siten muutettuna, että Kaskitien länsipäässä yksisuuntaisen ajoradan osuudella sallitaan vastavirtapyöräily.

Maankäyttö ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Muistuttaja, Petri Keivaara, Petri Leppänen, Leena Tala

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.