Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 142 Nimistöasia: Tervalahdentieltä erkanevan tien nimeäminen Teiskon Värmälässä 

TRE:300/10.01.02/2021

Valmistelija

  • Vesanta Tiina, Paikkatietosuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Paikkatietosuunnittelija Tiina Vesanta, puh. 040 196 1297 ja kadunnimitoimikunnan sihteeri, kaavoitusarkkitehti Dani Kulonpää, puh. 040 6745 311, etunimi.sukunimi@tampere.fi                     

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi                     

Perustelut

Teiskon Värmälässä on tarve nimetä Tervalahdentieltä erkaneva tie. Tie johtaa kolmelle rakennetulle rantakiinteistölle, ja sen varrella on myös kaksi rakentamatonta rantakiinteistöä. Alueen maanomistajilta on normaalin käytännön mukaisesti kysytty ehdotuksia tien nimeksi. Ehdotuksia saatiin kolmelta maanomistajalta, kaikkiaan viisi eri nimiehdotusta. Kadunnimitoimikunta käsitteli ehdotuksia kokouksessaan ja päätti valita ehdotetuista nimistä vaihtoehdon Mäkelännokantie. Maanomistajilta saadun selvityksen mukaan tietä kutsutaan jo nyt tällä nimellä, ja tie johtaa Mäkelännokalle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Teiskon Värmälässä oleva tie nimetään maanomistajilta saatujen ehdotusten ja kadunnimitoimikunnan päätöksen pohjalta nimellä Mäkelännokantie.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Dani Kulonpää, Anna Mustajoki, Ari Vandell, Nina Berg, Antti Alarotu, Esko Heino, Eino Jaskari, Antti Määttä, Satu Franssila, Jyrki Pohjankylä, Kirsi Häkkinen, Annukka Kuisma, Kaarina Kyllönen, Anna-Maija Mäenpää, Timo Soukka, Päivi Vanhapelto, Tiina Vesanta, Marita Mäenpää, Mikko Rissanen, maanomistajat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.