Yhdyskuntalautakunta, kokous 21.6.2023

Lataa  Kuuntele 

§ 184 Hiedanrannan ja Lielahden kaupunkikuvallinen visio 

TRE:7026/00.01.02/2022

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Riikka Rahkonen, puh. 040 8012724, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Perustelut

Hiedanrannan yleissuunnitelma valmistui vuonna 2020 ja vuonna 2022 Lielahden yleissuunnitelma Lielahdenkadusta Ylöjärven rajalle. Molemmissa yleissuunnitelmissa määritettiin periaatteet kaupunkirakenteen, rakentamisen volyymin ja eri toimintojen sijoittumisen sekä liikenneverkon kehittämiselle. Hiedanrannan visiona on olla kansainvälisesti kiinnostava, innovatiivinen ja kestävä tulevaisuuden kaupunginosa, joka hyödyntää teollista kulttuuriperintöään ja järven läheisyyttä monipuolisen, elämyksellisen ja vihreän asuin- ja elinkeinoympäristön luomisessa. Myös Lielahdessa tavoitellaan kaupunkiympäristön kehittämistä kaupunkimaisemmaksi, monipuolisemmaksi ja vehreämmäksi. 

Tavoitteena on, että Lielahti ja Hiedanranta kehittyvät kaupunkikuvaltaan ja identiteetiltään omaleimaisina ja tunnistettavina alueina. Hiedanrannan ja Lielahden kaupunkikuvallisen vision laatiminen on nähty asemakaavoituksessa tarpeelliseksi osissa tehtävän asemakaavoituksen tueksi. 

Kaupunkikuvallisen visiotyön tarkastelualue sisältää tulevan Hiedanrannan kaupunginosan ja Lielahden kaupunginosasta Lielahdenkadun itäpuolisen osan ja Lielahdenkadun länsipuolelta kaupunkikuvallisesti merkittävät korttelit. Hiedanrannan keskustan alue on tutkittu muita osa-alueita tarkemmin. Kaupunkikuvallinen visio on laadittu strategisella tasolla ja sitä hyödynnetään soveltaen ja tarkentaen asemakaavoja ja niiden rakentamistapaohjeita laadittaessa, käyttäen ajankohtaista tietoa kestävyyteen vaikuttavista tekijöistä suunnitteluratkaisujen pohjaksi. 

Hiedanrannan ja Lielahden kaupunkikuvallinen visio sisältää Hiedanrannan keskustan, Näsisaaren ja Lielahden osa-alueille laaditut kaupunkikuvalliset periaatteet, jotka ohjaavat osa-alueiden ilmeen toteuttamista koskien massoittelua, materiaaleja ja värejä. 

Hiedanranta on kantakaupunkimaisen tiivis alue, joka hyödyntää teollista perintöään tuoreesti uusissa kortteleissa. Harjakattojen ja tasakattojen vaihtelu yhdessä päätyaiheiden kanssa ovat keskustan kaupunkikuvan tunnusomaisimmat piirteet. Pääakselin varsi on selkeä ja suurmittakaavainen, asuntokaduilla ja pihoilla miljöö on vaihteleva ja yllätyksellinen. Keskustan korkea rakentaminen muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, jolle vastapainona ovat tehtaan korkeammat rakennusosat ja piippu. Hiedanrannan keskusta näyttäytyy kaupunkikuvassa rouhean tiilisenä alueena, jota rikastavat jännitteiset materiaali- ja värivaihtelut. 

Näsisaaren identiteetin olennaiset lähtökohdat ovat tekosaariluonne, järven läheisyys ja osin pienimittakaavainen kylämäinen korttelirakenne. Harja- ja tasakattojen vaihtelu rakennusten massoittelussa luo alueelle tunnistettavan siluetin järvimaisemassa ja liittää alueen taustalla näkyvään Pispalaan. Alueen kaupunkikuvassa ja rakentamisessa korostuu värien sekä puun näkyvä käyttö tiilen rinnalla. Näsisaarella käytettyjen julkisivu- ja rakennusmateriaalien värimaailma on hallitun värikäs.   

Uuden Lielahden identiteetti muodostuu liikerakentamisen ja asumisen yhdistelmästä ja alueelle luotavasta viherrakenteesta.  Lielahti on arkkitehtuuriltaan rikas ja urbaani kaupunginosa, jossa rakentaminen jatkaa korkeudeltaan Hiedanrannan keskustan rakentamista mutta ilman korkeita rakennuksia. Lielahti näyttäytyy kaupunkikuvassa Hiedanrantaa tasakattoisempana alueena.  Materiaaleissa raikkaat ja heleät värisävyt yhdistyvät teolliseen ja kaupalliseen rouheuteen, päämateriaaleina asuinalueilla tiili, rappaus, laatat ja metalli ja kaupallisella alueella metalli ja betoni. Väri-, materiaali- ja kattomuotovaihtelu pääkatujen korttelien katoissa ja julkisivuissa korostavat tärkeitä kaupunkitiloja ja nostavat esiin pääkatuja ja niiden keskeisiä aukioita.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Hiedanrannan ja Lielahden kaupunkikuvallinen visio hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, Riikka Rahkonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)